Beleid

Samen met de andere WereldKidz-scholen werkt de Hoogstraat aan de ontwikkeling van het onderwijs.
Het Strategisch Beleid van WereldKidz vormt de basis voor de plannen die het team van de Hoogstraat heeft ontwikkeld voor de komende vier jaar. Het Schoolondersteuningsplan is op de eerste plaats een centraal basisdocument voor ondersteuning aan de kinderen. Ten tweede is het Schoolondersteuningsplan, samen met het Schoolplan en de Schoolgids, een verantwoording voor het te voeren beleid. De dagelijkse gang van zaken op gebied van ondersteuning is immers gebaseerd op bewuste keuzes. Door het beleid inzichtelijk te maken en het te beschrijven, is er een duidelijke koers.