Extra ondersteuning

Soms maakt een leerkracht zich zorgen over het leren of het gedrag van een leerling. Dan is er een duidelijke procedure om dit binnen het team van WereldKidz de Hoogstraat bespreekbaar te maken en indien nodig extra deskundigheid in te schakelen

De procedure is als volgt:

- Leerkrachten zijn alert op mogelijke problemen en informeren de intern begeleider.

- Leerkrachten en intern begeleider overleggen over de mogelijke aanpak.

- Leerkrachten overleggen met ouders over de problematiek en mogelijke oplossingen.

- Leerkrachten bespreken de kinderen in de speciale teamvergaderingen.

- De intern begeleider observeert het kind in de groep en maakt rapportages.

- Met de intern begeleider wordt een plan van aanpak gemaakt.

- Leerkrachten, ouders en intern begeleider overleggen regelmatig over de voortgang.

Als er zorgen blijven bestaan wordt in overleg met de ouders de externe deskundigheid van het samenwerkingsverband (SOT of ZAT) geraadpleegd. Als ook dit niet voldoende is, wordt samen met de ouders nagegaan of verwijzing naar een andere vorm van onderwijs noodzakelijk is. Het samenwerkingsverband speelt hierin een belangrijke rol.

​Onze school heeft maandelijks overleg met het JGZ en regelmatig contact met het COA om een zo optimaal mogelijke begeleiding van de kinderen te kunnen geven. In samenwerking met de Gezondheidsdienst op het AZC wordt waar nodig een logopedist -die veel ervaring heeft met anderstalige kinderen- ingeschakeld.

De school kan kinderen verwijzen naar beeldend therapeut Rosalinde. Zij komt twee keer per week met de tekenbus naar de school en behandelt individuele kinderen en groepjes kinderen. Vaak is een (korte) reeks van sessies met de beeldend therapeut voldoende om een kind weer op eigen benen verder te kunnen laten gaan. Veelal krijgt de therapeut door het werken met het kind een duidelijker beeld van het probleem van het kind, zodat ze de ouders, leerkrachten en eventuele hulpverleners kan adviseren over de begeleiding van het kind.